MILLI ULGAM

AKYLLY ŞÄHER ÇÖZGÜTLERI

MILLI ULGAM 2022
Aşak geçmek
MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM —
MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM —
— MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM
— MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM
MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM —
MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM —

Önümler we hyzmatlar

“Milli ulgam” özüniň alyp barýan işleriniň çäginde “Smart” ýagny akylly ulgamlary gurnamak üçin telekom infrastraktura çözgütlerini hödürleýär. Bu hödürlenýän hyzmatlar arkaly täze ulgamlary gurnamak we bar bolan ulgamlary täzelemek, adaptirlemek, we kämilleşdirmek mümkin.

Kameralar, Datçikler we emeli intellekt – biziň kompaniýamyzyň has ussat ugry bolup durýar. Kameralaryň, datçikleriň we emeli intellektiň birleşmegi bilen kämilleşýän ýüz tanaýan howpsuzlyk ulgamlarynyň durmuşymyza birnäçe goşandy bar. Bu ýüz tanaýan akylly enjamlar özüniň takyklygy bilen tapawutlanýar. “Milli ulgam” dünýäniň innowatiw çözgütleri, işine ussat emeli aň hünärmenleri, we ýokary hilli enjamlary bilen ýüz tanaýan howpsuzlyk ulgamyna täzelikleri size hödürleýär..

“Milli ulgam” “LAÇYN” haryt nyşanly ýol herekedini dolandyryş ulgamyny hödürleýär. “Laçyn” ýol herekedini dolandyrmak ulgamlary şäher köçelerinde howpsuzlygy we ulag akymyny çalt, tygşytly gowulandyrmak üçin şäheriň düzümindäki ähli köçe we çatryklaryň maglumatlaryny işläp bilýän ulgamdyr. Bu ulgamlaryň esasy aýratynlygy bolsa, şäheriň bar bolan infrastrakturasyny aýyrmazdan, bar bolan ulgam bilen integrirläp bolmagydyr. “Laçyn” ýol herekedini dolandyryş ulgamlarynyň ählisi “Milli” operatiw ulgamlary arkaly işleýär.

“Milli ulgam” size yşyklandyryş we ýyladyş ýaly enjamlary we ulgamlary uzakdan gözegçilik etmek we dolandyrmak üçin internede birikdirilen enjamlary hödürleýär.

“Milli ulgam” akylly şäherler üçin kiberhowpsuzlygyň üpjün edilmeginiň iň esasy wezipleriniň biri bolup durýandygyny göz öňünde tutup, “Galkan” atly milli we ýerli kiberhowpsuzlyk ulgamyny ulanyşa hödürledi . “Galkan” kiberhowpsuzlyk ulgamy Akylly şäherler-de ähli raýatlar, döwlet edaralary, howpsuzlygy üpjün edýän gulluklar üçin örän wajyp resminamalary sanly ulgam arkaly öz bazasynda saklaýandygyny göz öňünde tutup, has berk we ygtybarly gorag hyzmatyny hödürleýär.

Elektrik energiýasy, tebigy gaz, suw hem-de birnäçe durmyş zerurlyklary üçin ýerine ýetirilýän tölegler bilen bir hatarda, internet we aragatnaşyk hyzmatlary, polisiýa we ýerli dolandyryş edaralary, hassahana we dermanhanalar üçin ýerine ýetirilmeli tölegleriň ählisi bir töleg ulgamy – “Takyk” töleg ulgamy!

MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM —
MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM —
MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM —
MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM — MILLI ULGAM —
MILLI ULGAM TURKMENISTAN.

Habarlaşyň

Bize habar iberiň we iň ýakyn dostuňyz hökmünde ähli islegleriňizi aýdyň.

Habarlaşyň